این سایت متغلق به دفترتقدیس پروازاصفهان به مدیریت حمیدرضاایزدان با20سال سابقه فعالیت در امورگردشگری سیاحتی وزیارتی میباشد ودارای مجوزبند "الف" ازسازمان هواپیمایی کشوری ومجوز بند "ب"از وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری بوده ومجوز صدور بلیط های داخلی وخارجی کلیه خطوط هوایی وزمینی ومجوزاجرای کلیه تورهای داخلی وخارجی هوایی وزمینی رادارد. این سایت دارای پشتیبانی 24ساعته بوده ودر تمام ساعات شبانه روزآماده پاسخگویی وبرطرف کردن مشکلات ومسائل احتمالی نظیر کنسلی و...میباشد.(شماره تماس پشتیبانی دفترتقدیس پرواز:09136424836)